Projekty podpořené z grantů a dotací

Projekty financované z grantů a dotací přispívají ke zvyšování kvality výuky poskytované školou, rozšiřování nabídky vzdělávacích i volnočasových aktivit žáků, podpoře vzdělávání a osobnostního rozvoje učitelů a k budování vztahů školy a místní komunity.

Pobytový kurz plavání

Výuka plavání ve druhé a třetí třídě byla v září 2017 realizována formou intenzivního týdenního pobytového kurzu v Srní na Šumavě.

Vedoucí projektu: Iveta Jonášová

Výše, účel a poskytovatel dotace: 12 600 Kč na náklady na dopravu poskytlo MŠMT v rámci programu "Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2017". Závěrečná zpráva

Expati do školy

Cílem projektu bylo motivovat děti k učení se anglickému jazyku a reálně ukázat jeho důležitost v dnešní době prostřednictvím organizovaných setkání s lidmi různých národností a kultur. Projekt dále usiloval o propojení školy, místní komunity a expatů prostřednictvím tematického setkání. více o projektu

Vedoucí projektu: Renata Mičanová

Výše podpory: Částku 25 000 Kč poskytl projekt MAP vzdělávání pro Prahu 11 v rámci soutěže ke zlepšení vzdělávání jako odměnu za 2. místo.

Živá školní zahrada

Cílem projektu bylo vytvoření přátelského prostředí pro ptactvo, hmyz, motýly a drobné živočichy na školní zahradě. Projekt podpořil didaktické využití zahrady a zvýšil její hodnotu jako inspirativního prostředí pro žáky školy. více o projektu

Vedoucí projektu: Anežka Reichelová

Výše podpory: Částku 10 000 Kč poskytl projekt MAP vzdělávání pro Prahu 11 v rámci soutěže ke zlepšení vzdělávání jako odměnu za 3. místo.

Společně se rozvíjíme

Na sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv, čtenářský klub a doučování žáků čerpáme finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci OP VVV prostřednictvím výzvy 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Vedoucí projektu: Iveta Jonášová

Celková výše podpory: 292 430 Kč poskytly Evropské strukturální fondy v rámci OP VVV.

Den informační gramotnosti

Workshopy pro učitele ZŠ

Uspořádali jsme Den informační gramotnosti určený školám, učitelům i veřejnosti s cílem propagovat aktivity podporujících informační gramotnost. Dále jsme realizovali sérii 5 tematických workshopů, jejichž cílem byla podpora kreativního využití informačních technologií ve výuce. více o projektu

Vedoucí projektu: Marek Adler

Výše podpory: Aktivity jsou financované z prostředků projektu MAP vzdělávání pro Prahu 11 ve výši 28 000 Kč.

Oborový mentoring v přírodovědném a polytechnickém vzdělávání

Cílem projektu je podpora badatelsky orientované výuky v přírodovědném a polytechnickém vzdělávání a výcvik interních mentorů školy v této oblasti. 

Koordinátor projektu: Muzeum Říčany / více o projektu

Zapojení učitelé školy: Anežka Reichelová, Petr Štván

Zapojením do projektu škola získá: osobní konzultanty badatelsky orientované výuky, didaktické pomůcky v hodnotě cca 20 tis. Kč, výcvik interních mentorů.

Kolegiální podpora - společná cesta k individuálnímu rozvoji pedagogů

Cílem projektu je osobnostní a profesní rozvoj pedagogů v oblastech kolegiální podpory (vzájemné učení a podpora pedagogů) a Hejného metody výuky matematiky. Probíhá formou spolupráce lektorů společnosti H-mat se zapojenými učiteli školy.

Koordinátor projektu: Společnost H-mat / více o projektu

Zapojení učitelé školy: Jan Pevný, Marek Adler

Zapojením do projektu škola získá: metodickou a finanční podporu v Hejného metodě a v metodice kolegiální podpory, didaktické pomůcky a vybavení v hodnotě cca 35 tis. Kč.

Vzdělávací kampaň Rodiče vítáni / Spolu za poznáním

Cílem projektu je pomoci rodičům a pedagogům lépe poznat virtuální prostředí, ve kterém se děti pohybují. Učí, jak čelit hrozbám jako jsou závislosti na mobilu, nadměrné hraní počítačových her nebo šikana na sociálních sítích. Kampaň zároveň dává příležitost poznat, proč jsou některé aktivity na počítači či telefonu pro děti tak důležité. Projekt probíhá formou 2 setkání s odborníky (pro rodiče a pedagogy) a následného zasílání informací (edukačních karet a krátkých zpráv) zapojeným rodičům/pedagogům žáků školy. více o projektu

Realizátoři projektu: Nadační fond AVAST, magazín Rodiče vítáni, Jednota školských informatiků

Systemický přístup k multikulturní výchově

Zapojení do projektu probíhá formou výcviku v tzv. systemickém přístupu, který chápe věci v kontextech, umí je reflektovat a nacházet v systému fungující řešení. Účastníci trénují aktivní naslouchání, otevřené otázky, pomáhající rozhovor a následně též skupinovou supervizní techniku (Bálintova skupina). Učitelé se učí rozpoznávat vlastní hranice tak, aby nepřebírali zodpovědnost za věci mimo jejich kontrolu a nenesli si zátěž ze situací, které nemohou ovlivnit. Po absolvování výcviku mají zapojení pedagogové předpoklady stát se interními mentory školy v dané problematice.

Koordinátor projektu: Academia Ireas

Realizátor série workshopů: Systemická fabrika

Zapojení zaměstnanci školy: Iva Dvořáková, Dominika Balatková, Marie Bílá, Iveta Jonášová, Šárka Boldišová, Marek Adler, Kateřina Dostálová

Multikulturní výchova v ŠMP

V tomto projektu se zaměřujeme na zvýšení kvality vzdělávání školy s důrazem na inkluzi. Do realizace projektu jsou zapojeni žáci, pedagogové i rodiče. Ve výuce dojde k posílení tématu multikulturní výchovy v rámci projektových dnů i každodenních aktivit. Nedílnou součást projektu tvoří systematické vzdělávání a odborné stáže pedagogických pracovníků a dále odborná a komunitní setkávání s rodiči. detailní anotace projektu

Výstupy zahraničních stáží: Práce s žáky s OMJ ve Finsku, The English School Gothenburg

Identifikace projektu: "Multikulturní výchova v ŠMP",  reg. č. CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0001261

Realizace projektu: 1. 10. 2018 – 31. 8. 2020

Vedoucí projektu: Dominika Balatková

Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního programu Praha - pól růstu ČR

eTwinning/ Společenství evropských škol

eTwinning je největší a nejzajímavější komunita škol v Evropě. Skrze online platformu pomáhá školám z různých evropských zemí vzájemně komunikovat, spolupracovat, zapojovat se do projektů a sdílet své nápady. eTwinning propaguje spolupráci škol s využitím informačních a komunikačních technologií, poskytuje podporu, nástroje a služby a pedagogům příležitosti k profesnímu rozvoji. I my jsme se zapojili a jako první vlaštovky realizujeme mezinárodní projekty v rámci výuky angličtiny.  

Vedoucí projektu: Renata Mičanová

Moderní učebny přírodních věd ŠMP

Ve školním roce 2018/19 a 2019/20 budujeme dvě moderní přírodovědné učebny. V rámci projektu spolufinancovaného Evropskou unií tak řešíme nevyhovující vzdělávací prostory pro výuku přírodovědných předmětů. Učebny budou sloužit rozvoji souvisejících klíčových kompetencí.

Identifikace projektu: "DVĚ MODERNÍ UČEBNY PŘÍRODNÍCH VĚD ŠMP PRAHA“, reg. č. CZ.07.4.67/0.0/0.0/17_054/0001062

Celková výše podpory: 2 485 317,43 Kč

Realizace projektu: 1. 5. – 31. 12. 2019

Vedoucí projektu: Iveta Jonášová

Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního programu Praha - pól růstu ČR.

 

Projekt Edison

V týdnu 18.–22. listopadu 2019 jsme na škole netradičně poznávali svět a pilovali angličtinu. Díky zapojení do projektu Edison organizace AIESEC nás navštívili studenti z Turecka, Gruzie, Číny, Mexika a Ruska. Představili nám své země, kultury, zvyky a tradice a ochotně zodpovídali zvídavé dotazy našich dětí. Projekt svým dílem přispěl k prolamování mezikulturních bariér a významně obohatil výuku ve všech třídách. K setkání se zahraničními studenty byli přizváni i rodiče a přátelé školy.

Koordinátorka projektu: Renata Krčmářová

Pozvánky na setkání: 19. 11., 20. 11., 21. 11., 22. 11.

 

Přírodní zahrada Školy Můj Projekt - 1. etapa

Cílem dlouhodobého projektu rozděleného do několika etap je za účasti žáků a rodičů vybudovat přírodní zahradu školy. Chceme vytvořit zázemí pro výuku a družinu, děti vést k poznání přírody a základu zahradničení a podpořit realizaci jejich projektů. V rámci 1. etapy vznikne koncepční projekt zahrady, vč. venkovní učebny, a budou realizovány vzdělávací workshopy zaměřené na přírodní zahrady a pěstování rostlin. Na ploše zahrady dále rozmístíme 12 mobilních pěstebních nádob, které společně s dětmi osázíme zeleninou a květinami.  

Koordinátoři projektu: Ivana Barošová, Adam Baroš

Projekt získal dotaci v rámci Programu na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl. m. Prahy pro rok 2019 ve výši 95 000 Kč.

Škola Můj Projekt – základní škola Praha, s. r. o. 

Chomutovická 1443/4

149 00 Praha 4

+420 608 948 311

skola@smp-jm.cz

Kontakt do družiny: +420 602 255 727

IČ: 24736490

IZO: 181033518

ID datové schránky: z5fud8i

Zásady ochrany osobních údajů

Žádost subjektu údajů

 

KURZY PRO VEŘEJNOST

  • Facebook - White Circle

© 2014–2020