Hledáme rovnováhu

Svět se mění závratnou rychlostí. Nikdo neví, jaký život budou žít naše děti za 30 let. Jak je na takovou budoucnost připravit? Podporujeme rozvoj jejich silných stránek, talentů a dovedností. Vedeme je k odpovědnosti za vlastní život a vzdělávání. Přitom hledáme rovnováhu a neustále si klademe otázky...

SVOBODA/

ŘÍZENÍ

Kde děti potřebují svobodu a kde je efektivnější výuku řídit?

TADY, TEĎ/

PLÁNOVÁNÍ

Kdy prožívat tady a teď a kdy má smysl učit děti plánovat?

OKOLNÍ SVĚT/

ŠKOLA

Jak propojit školu a skutečný život, formální a neformální výuku?

Škola Můj Projekt je moderní a inspirující. Respektuje nás a my ji. Cítíme se být její součástí. Není jen školou, je rodinným přítelem. Pomáhá našim dětem být sebou samými a přitom ctít druhého. Každý den děti do školy běží, protože se do ní těší.

Petra a Marek Jelínkovi

Na čem stavíme
 

VZTAHY

  • Nabízíme bezpečný prostor pro poznávání sebe i druhých a otevřený prostor pro sdílení myšlenek, názorů, zkušeností

  • Vítáme chybu jako přirozenou součást učení a příležitost k dalšímu rozvoji

  • Podporujeme smysluplnou spolupráci a vztahy na základě vzájemného respektu

JEDINEČNOST

  • Vyhledáváme a rozvíjíme silné stránky a talenty dětí a sledujeme jejich individuální pokrok ve všech oblastech

  • Respektujeme osobnost dítěte včetně individuálních odlišnostístylu učení

  • Harmonizujeme osobnost každého z nich rozvojovými a podpůrnými programy

INSPIRACE

  • Vyhledáváme inspirativní pedagogy, kteří se rádi učí nové věci

  • Nabízíme inspirativní prostředí, ve kterém mohou děti přirozeně rozvíjet zájem o svět, zvídavost a touhu po poznání

  • Při výuce přirozeně využíváme možnosti lokality, ve které se škola nachází

Při hledání školy pro našeho syna pro nás byla klíčová osobnost učitele, jakou dokáže navodit atmosféru, jaké metody k učení používá, čím děti inspiruje. Naše zkušenost se Školou Můj Projekt nás utvrzuje v tom, že tato volba byla správná. Kéž by bylo možné vrátit se na začátek a znovu usednout do první třídy v takové škole!

Dita Babincová Doleželová

 
Co nám dává smysl

Pilíře, na kterých stavíme a otázky, které si klademe, promítáme do organizačních forem výuky. V nižších ročnících vycházíme co nejvíce z přirozenosti dětí. Dáváme prostor naplňování jejich potřeb a poznávání základních technik a principů. Systematicky budujeme základy, na kterých stavíme ve vyšších ročnících.

 

Tandemová výuka

Ve třídách učíme v tandemu dvou pedagogů. Jako tým se pravidelně setkáváme, vzájemně podporujeme, doplňujeme, inspirujeme. Děti se z naší interakce během výuky přirozeně učí efektivní spolupráci. Každý z nás je jiný a děti si mohou budovat vztah k různým osobnostním typům. V týmu výuku společně plánujeme, realizujeme i vyhodnocujeme. Díky tomuto nastavení máme velký prostor pro řešení individuálních potřeb dětí. Tandemová výuka je prioritou školy a uvidíte ji v každé třídě. Přítomnost dvou pedagogů postupně zařazujeme do všech výukových bloků.

 

Integrovaná tematická výuka

Dává nám velký smysl se s dětmi ponořit do různých oblastí, témat a z nich vyplývajících otázek v širších souvislostech a vícehodinových blocích. Naukové předměty proto integrujeme do tematických celků. Tento přístup dětem pomáhá k hlubšímu pochopení, nám učitelům pak také k cílenému rozvoji klíčových kompetencí. Přirozeně se můžeme věnovat i tzv. Průřezovým tématům. Mimo integrované předměty u nás stojí matematika a cizí jazyky. Učíme je samostatně podle osvědčených metodik, které se potkávají s respektujícím přístupem. 

 

Výuka venku

Nejméně jeden den v týdnu realizujeme výuku mimo školní budovu. Její náplň v nižších ročnících navazuje na tematický plán, ve vyšších ročnících pak na vlastní projekty a výukové plány dětí, popř. sociální praktikum. Při výuce venku respektujeme a navazujeme na jedinečnost lokality, ve které škola působí. Děti díky ní získávají širší prostor, ve kterém se bezpečně pohybují, přirozeně vzdělávají a za který aktivně, například formou projektů, vyjadřují svou odpovědnost. Do výuky venku každý z učitelů přirozeně vnáší kus sebe a své osobní zaměření.

 

Výuka v projektech

Od první třídy dětem poskytujeme prostor pro realizaci vlastních projektů. Z učitelů se stávají mentoři a koučové. Děti provázíme životním cyklem projektů a pomáháme jim upevňovat základní postupy řešení (práce se zdroji, časem, kvalitou, přínosy, rozklad cílů na výstupy a jejich prezentace). Ve výuce v projektech se setkává velká míra svobody s odpovědností za výsledek a vlastní učení. Děti přirozeně rozvíjejí spolupráci, celou řadu klíčových kompetencí a učí se jeden od druhého. Ve svých projektech se aktivně zaměřují na řešení problémů, které je obklopují, osobně se angažují, rozvíjejí, mění svět. Ve vyšších ročnících některá témata projektů definují učitelé.​

 

SOWa

SOWa znamená seberozvoj, ohlédnutí, workshopy a další formy rozvoje. Zařazujeme ji od 3. třídy a skrze ni poskytujeme prostor k převzetí odpovědnosti za vlastní učení. Děti sledují, v čem se posunuly, a samy si určují, v čem se chtějí zlepšit. Mají příležitost vrátit se k učivu, které jim činí potíže, a samostatně nebo s pomocí učitelů či spolužáků se dostat na potřebnou úroveň. Dětem také pomáháme ve zvědomování a aktivním osvojování klíčových kompetencí. SOWa je příležitost na sobě pracovat, poznávat vlastní silné i slabé stránky a pracovat s nimi. Vedle toho zařazujeme volitelnou nabídku harmonizačních, rozvojových a znalostních workshopů.

 

Matematika Hejného metodou

Matematika Hejného metodou vede k rozvoji matematického myšlení a přemýšlení o různých aspektech problémů. Učí jít vlastním tempem a zároveň spolupracovat, vzájemně si naslouchat, pomáhat, pracovat s chybou, zažívat úspěch. Děti poznávají různá matematická prostředí, přirozeně propojují jazyk matematický a mateřský, učivo ve škole s okolním světem. Metoda je systematicky vede k prezentování badatelských a řešitelských strategií a následné diskuzi. Matematiku aplikujeme i při výuce venku. Děti tak lépe vnímají její uplatnění v mnoha oblastech lidských činností.

 

Anglický jazyk od první třídy

Výuku angličtiny se zkušenými lektory a rodilými mluvčími zařazujeme od první třídy. Zpočátku podporujeme osvojování jazyka přirozenou formou, klademe důraz na učení se poslechem a komunikací. Ve výuce komunikujeme převážně anglickyděti podporujeme v odvaze mluvit. Od třetí třídy zařazujeme psaní a systematickou práci s učebnicemi. Pro trénink čtení a výslovnosti využíváme online nástroje. Od čtvrté třídy děti podporujeme v účasti na cambridgeských zkouškách. Druhý cizí jazyk zařazujeme na druhém stupni, zpočátku volitelnou formou, povinně pak od 8. třídy.

Art

V Artu, který najdete na prvním i druhém stupni,  navazujeme na tematickou výuku a integrujeme hudební a výtvarnou výchovu. Na prvním stupni se věnujeme rovněž rozvoji grafomotoriky a sluchového vnímání. Skrze Art podporujeme rozvoj kreativity a schopnost empatie. Děti se učí vyjadřovat své pocity a myšlenky. Vedeme je také k objevování a hledání smyslu vlastní tvorby. Pravidelně zařazujeme dramatizaci a výrazový projev spolu s výrobou kulis pro každoroční divadelní představení.

 

Lesní družina

Přirozený pohyb na čerstvém vzduchu, volnočasové aktivity v přírodním prostředí, poznávání koloběhu přírody v průběhu roku a za každého počasí, možnost svobodně zkoumat, co děti zajímá. To je lesní družina, kterou nabízíme několikrát do týdne. Nabídku činností částečně řídíme, podporujeme budování vztahu k přírodě a pocitu odpovědnosti za životní prostředí. Pravidelně se lesní družina otevírá také rodinným příslušníkům.

 

více o družině

Škola Můj Projekt – základní škola Praha, s. r. o. 

Chomutovická 1443/4

149 00 Praha 4

+420 608 948 311

skola@smp-jm.cz

Kontakt do družiny: +420 602 255 727

IČ: 24736490

IZO: 181033518

ID datové schránky: z5fud8i

Zásady ochrany osobních údajů

Žádost subjektu údajů

 

KURZY PRO VEŘEJNOST

  • Facebook - White Circle

© 2014–2020