Jak to bylo na podzim... 40.-46. týden 2019

ITB

V epoše Země jsme se věnovali pohybu litosférických desek, zabývali jsme se vznikem zemětřesení a tsunami. Podívali jsme se blíže na sopečné erupce, Ohnivý prstenec, středooceánské hřbety nebo vznik ostrovů na tzv. Hot Spots. V rámci Země jsme si rozebrali krajinné sféry. Věnovali jsme se také elektromagnetickému záření ze Slunce a ukázali si, jak asi vidí hmyz (pomocí UV lamp) či plazi. V závěru epochy nás čekalo nejprve opakování, kterého se chopily samy děti, a pak stručný shrnující test - otázek bylo jen pár, a děti tak měly velký prostor psát o tom, co zaujalo je osobně.OpakováníVedle toho jsme se ale věnovali i rozboru hodnocení a práci se sebehodnocením a osobními cíli, které vyplynuly z triád.

Zdánlivě se k našemu tématu vztahovalo i představení divadla Kampa Země je placatá. Jeho forma však vyzněla komediálněji, než bychom si přáli. Přinejmenším jako upoutávku na Pratchetovu Zeměplochu jej ovšem brát můžeme (byť na Kampě nakonec Země byla krychlí) a herecké výkony za shlédnutí rozhodně stály. V listopadu proběhl také preventivní program o poruchách příjmu potravy, jehož hluboce osobní příběhy mnohé z dětí opravdu zasáhly.

Další epochu Flora a fauna jsme začali tématem života a smrti, neboť vše živé se rodí a umírá. Blíže jsme se podívali, jakým způsobem lidé nahlíželi smrt dříve a jak ji vnímají dnes - napříč kulturami, časem i zeměkoulí (nebo plochou?). A nemohli jsme opomenout ani Dušičky...

Matematika

Matematika v říjnu patřila hlavně desetinným číslům. Zopakovali jsme si, jak se desetinná čísla zapisují a čtou. Prováděli jsme jednoduché matematické operace, jako je sčítání, odčítání, porovnávání. Pracovali jsme s číselnou osou, taky jsme převáděli desetinná čísla na zlomky. Pokračovali jsme v seznamování, či pro někoho v opakování dalších matematických prostředí jako: krychlová tělesa a jejich podlahový plán, mince – přepis mincové rovnice do číselné rovnice, dřívka – výpočet obvodu a obsahu pravidelných čtyřúhelníků a zabrousili jsme i k trojúhelníkům. Začátek listopadu patřil šipkovým grafům a následně součtovým trojúhelníkům.


Český jazyk

Český jazyk v říjnu dětem hlouběji představil podstatná jména - podívali jsme se, jak rozliším konkrétní od abstraktních a jak poznám pomnožná, hromadná a látková. Pomnožná jména jsme se rovněž učili skloňovat. A složitějšímu skloňování jsme se věnovali i dále - slovům, která kolísají mezi vzory, a proto mívají dubletní spisovné tvary atd. Ze slohu jsme se zanořili do tajů vyprávění - děti si vylosovaly různé svérázné postavy - jako třeba starého mluvícího lva, rozmazleného puberťáka, mluvícího šneka či kobylku z Čuktoky - a snažily se krom příběhu vytvořit i svérázný jazyk, jímž pak jejich vypravěči promlouvali. A dařilo se jim to skvěle; příběhy jsou jako stvořené pro vydání. Běžné procvičování jsme na hodinách prokládali i hrami, ať už s oblíbenými plácačkami na mouchy či třeba s AZ-kvízem, jehož prostřednictvím jsme zopakovali celé první dva měsíce.Projekty

Projekty se pro značnou část třídy nesly v duchu příprav školního časopisu. Letos nám ovšem nově začaly vznikat i vědečtější projekty, jako je třeba příprava pokusů z fyziky… Stejně cenná je ovšem i celá řada velmi kreativních počinů nejen v dílně: výroba květináčů ze dřeva, promyšleného modelu lamy, umělecky vyvedená tabulka na označení hudebny nebo pletená zvířátka. A mnoho dalšího. Děti si v těchto dvou měsících také zvolna osvojovaly práci s elektronickým projektovníkem a novým plánem projektů - a i přes drobná úskalí při učení nových věcí se zdá, že projekty děti stále hodně baví!Anglický jazyk

V říjnu jsme se věnovali mytickým postavám z řeckých bájí a pověstí. Zopakovali a rozšířili jsme si slovní zásobu z okruhu světa zvířat a vymýšleli jsme bytost složenou z různých zvířat. Mluvili jsme o plánování budoucnosti a používali k tomu vazbu „going to“. Zpívali jsme písničku o bájných postavách a přečetli si další díl komixu „Diggory Bones“.Art

V Artu jsme se malbou přiblížili ke středu Země nebo improvizovaně zarapovali vlastní texty s náhodnými slovy. Podívali jsme se na počátky rock’n’rollu. Tvořili jsme také modely známých světových staveb ze slaného těsta.


Výuka venku a páteční dopoledne

Mimo naši třídu jsme realizovali projektové dopoledne se stanovišti prezentujícími fyzikální jevy a zajímavosti ze světa přírody. V hodinách s aplikací BOV (badatelsky orientované výuky) jsme se věnovali fenologickým znakům na stromech, které nám ukazovaly příchod podzimu, a dále jsme se také věnovali výpočtu průměrné plochy listů. Jedno říjnové dopoledne jsme strávili na koloběžkách a projeli si Planetární stezku podél Vltavy, kde jsme si přiblížili vzdálenosti v naší Sluneční soustavě. Začaly nám také pravidelné workshopy práce v grafickém a textovém editoru InDesign. S nastupující pubertou u dětí jsme také pár hodin věnovali osvětě v tématu sexuality. V rámci opakování výstupů epochy Země děti připravovaly a prezentovaly minilekce a aktivity pro své spolužáky na školní zahradě. U tématu života a smrti jsme navštívili hřbitov Slavín na Vyšehradě, kde jsme si všímali zde pohřbených slavných osobností a pracovali s texty a daty na náhrobcích. Zvládli jsme si také spolu ukázat a prodiskutovat projevy vandalismu. V neposlední řadě také nezapomínáme na přínos pohybu na čerstvém vzduchu a zařazení pohybových aktivit do výuky.


Planetární stezkaBádání


Vědecká výprava na Slavín


Tělesná výchova

V říjnu jsme se věnovali, mimo jiné, přípravě na volejbal - trénovali jsme hod obouruč vrchem, učili se, jak správně nahrávat, následně jsme cvičili odbití vrchem i spodem. Závěrečná část hodiny pak byla věnována opět dětem, kde se každý mohl individuálně zaměřit na svůj rozvoj v takové aktivitě, která jej zaujala. Vytvořil se tak například gymnastický koutek nebo koutek míčových her. Velmi nás těší, že se do fotbalu se zápalem zapojuje i většina dívek a hravě dokážou společně s chlapci vytvořit jeden tým.


Škola Můj Projekt – základní škola Praha, s. r. o. 

Chomutovická 1443/4

149 00 Praha 4

+420 608 948 311

skola@smp-jm.cz

Kontakt do družiny: +420 602 255 727

IČ: 24736490

IZO: 181033518

ID datové schránky: z5fud8i

Zásady ochrany osobních údajů

Žádost subjektu údajů

 

KURZY PRO VEŘEJNOST

  • Facebook - White Circle

© 2014–2020