Zpráva z výuky - září 2019

Počátek září byl ve znamení seznamování. Nejprve jsme si povídali o tom, co je pro nás momentálně důležité a co potřebujeme, abychom mohli začít společně pracovat.

Sdělili jsme si nová očekávání, přání i obavy. Mluvili jsme o tom, co potřebují děti od učitelů a učitelé od dětí. Stanovili jsme si seznam úkolů, které na začátku potřebujeme společně splnit. Během září se nám to vše podařilo ☺.

ITB

Nejdůležitější pro všechny na počátku bylo zabývat se třídními pravidly. Společně jsme vybrali ta nejdůležitější, všichni je odsouhlasili a dohodli se na jejich dodržování. Také nás čekalo seznámení se školním řádem. Pracovali jsme samostatně s jednotlivými rozstříhanými výroky práv a povinností každého, vyplývající z tohoto dokumentu, snažili se je pochopit a vysvětlit vlastními slovy.

Otevřeli jsme téma Česká republika a Evropa. Hledali jsme na mapě světa jednotlivé světadíly, blíže jsme se zabývali Evropou. Našli jsme Českou republiku a seznámili se s evropskými státy a našimi sousedními zeměmi. Složili jsme mapu Evropy z pohlednic, které děti dostaly o prázdninách. Vyhledávali jsme země, které jsme během léta navštívili a na mapě České republiky zajímavá místa, kde se nám líbilo.Při skupinové práci jsme hledali rozdíl mezi globusem, mapou a plánem. Zjišťovali jsme, jakou barvou jsou na mapě zobrazeny nížiny, vysočiny a vodní toky.

Společně jsme třídili názvy měst, řek, pohoří a vodních nádrží. Hledali jsme původ vzniku přehrad, rybníků a jezer. Mluvili jsme o působení člověka na přírodu.

Během aktivit s názvy jsme procvičovali řazení slov podle abecedy a psaní velkých písmen v názvu. Zopakovali jsme si abecedu psacího písma a zkoušeli jsme psát.

Seznámili jsme se se státními symboly. Zkoumali jsme, jak vypadají, co mají společného a k čemu slouží. Hledali jsme v terénu, kde je můžeme vidět. Při té příležitosti jsme objevili znak Prahy.

Ve skupinách jsme skládali mapu ČR, ve které byly zobrazeny jednotlivé kraje. Společně jsme řešili otázku, proč je naše republika na kraje rozdělená a v jakém kraji žijeme. Při hře na reportéry jsme se dozvídali zajímavosti z jednotlivých krajů.

Zopakovali jsme si psaní i, í/y, ý a u, ú, ů. Společně jsme vyvozovali pravopisná pravidla. Při hrách jsme rozdělovali souhlásky na měkké, tvrdé a obojetné. Ve dvojicích jsme doplňovali neúplná slova.

Skupinové i samostatné práce byly zaměřené zejména na práci s textem a čtení s porozuměním. Podporovali spolupráci a zodpovědnost za společný i vlastní výsledek.

Projekty

V projektech jsme si na počátku ujasňovali, jakým způsobem budou probíhat. Řekli jsme si, jak projekty probíhali v loňském roce. Zhodnotili jsme, co fungovalo a co ne. Stanovili jsme si kritéria pro práci na projektech. Seznámili jsme se s návrhem na nový plán projektů. Máme možnost si vybrat nový nebo zůstat u původního.Dlouze jsme se zabývali také tím, jak projektový plán vyplňovat a kdy je možné na projektu začít pracovat.

Během září již proběhlo pět prezentací hotových projektů. Nastavovali jsme také kritéria pro prezentace.

Ke konci měsíce již všichni pilně pracovali na svých projektech

Matematika

Září jsme zahájili opakováním malé násobilky a dalších dílčích témat z předchozích ročníků jako jsou jednoduché slovní úlohy, násobilkové obdélníky, sčítání a odčítání do 100, práce s násobilkovou tabulkou, krokování. Ověřili jsme si stav našich znalostí pro nastavení další práce. Novou látkou byl obvod a obsah, které jsme vysvětlovali a procvičovali ze všech možných úhlů a na různých úlohách a cvičeních. Děti počítaly úlohy do pracovního sešitu a do pracovních listů v portfoliu. Měsíc jsme uzavřeli písemným sčítáním bez přechodu přes desítku.

Angličtina

Za měsíc září jsme se v anglickém jazyce zaměřili hlavně na opakování a začlenění čtení a psaní. Opakovali jsme čísla a osobní zájmena, slovesa a přítomné čas - prostý a průběhový. To hlavně v podobě mluvení a psaní - "What is she doing?", "She is reading a book". "Can you swim?", "Yes, I can / No, I can't."

Začali jsme používat nové učebnice, které využíváme hlavně pro krátká cvičení, která nám pomáhají si zvědomit rozdíly mezi tím, co se jak v angličtině píše a jak čte. S tím souvisí i učení se abecedy a lehkého spelování. 

Výtvarná výchova

V září jsme ve výtvarné výchově věnovali hodně času nad společnou tvorbou třídních pravidel. Použili jsme k tomu temperové barvy.

Bločky a pastelkami jsme kreslili ilustraci k příběhu Chameleon Leon (téma skládání barev a příběh o jedinečnosti každého z nás).

Také jsme věnovali čas vymývání lahviček na akvarely. Ještě nemáme připraveny všechny.

Den venku 

V rámci zářijového tématu Česká republika se věnujeme i práci s mapou. První výlet byl do Milíčovského lesa. Cestu si musel každý zaznamenávat do kopie mapy okolí školy. V lese jsme pak vyplňovali pracovní list s otázkami k práci s mapou Prahy 11.

Další výlet byl také do Milíčáku, tentokrát jsme měli trasu podél rybníků. U každého rybníku jsme ve skupinkách plnili úkoly s tématikou cyklistika. Historie kola, správné vybavení cyklisty, popis jízdního kola atd. Ve skupinkách jsme měli rozdělené role čtenáře, spojky, písaře a koordinátora. Role se střídaly, každý si tedy vyzkoušel všechny role. Ve škole jsme tuto spolupráci pak hodně reflektovali.Další týden jsme se byli podívat k úřadu městské části Prahy 11. Zjišťovali jsme, kdo na úřadě sídlí a čím se zabývá. Cestou jsme hledali státní symboly a našli i znak Prahy 11. Pak jsme na školní zahradě ve skupinách hledali schovaný úkol a vyplňovali pracovní listy týkající se státních symbolů.

Poslední zářijový den venku jsme v rámci tématu map věnovali seznámení s Geocachingem. Díky GPS jsme našli startovací pozici na kraji Milíčovského lesa a pomocí práce s textem na informačních tabulích jsme počítali další GPS souřadnice následných bodů trasy. Na konci cesty nás čekal poklad ukrytý v pařezu.

Můj den

Povídali jsme si o tom, co kdo od mého dne očekává, věnovali se určitým zásadám, které pro tento čas budou platit, i o tom, že nedílnou součástí “Mého dne” bude reflexe uplynulého týdne, aby si děti uvědomily, co by měly znát a zda někde nepociťují nedostatky, či je něco nezaujalo natolik, že by se chtěly dozvědět více. Nejprve se každý sám zamýšlel nad sebou a snažil se zodpovědět si otázky: Co mi jde, co umím? V čem se chci zlepšit? Co mi nejde? Co se chci naučit?

Činnosti, kterým se budeme věnovat si zapisujeme do sešitu. Jde o plánování činnosti, její průběh a konec.

Na počátku každého Mého dne jsme společně shrnuli práci uplynulého týdne. Řekli jsme si, jaké povinné výstupy je třeba mít. Kdo měl hotovo, mohl se věnovat vlastní činnosti. Kdo hotovo neměl, dokončoval nejprve práci, která mu zbývala, pak se věnoval činnosti své.

Hudební výchova

V září jsme si s dětmi povídali o tom, co nás v hudební výchově letos čeká. Zároveň děti odpovídaly na otázku, co by chtěly letos v hudební výchově zažít. Odpovědi byly různé, převažovaly hudební hry a oblíbené písničky, a tak jsme si v další hodině vytvořili herní pomůcky a nyní už čekají na vyzkoušení. Došlo také na zpěv písniček Tři citrónky a Na tom bošileckým mostku.

Tělesná výchova

V tomto měsíci jsme se zaměřili na zakotvení pravidel a bezpečného chování v hodinách Tv. Nacvičovali jsme kostru hodiny - správnost a důležitost zahřátí rozcvičení těla před zátěží a uvolnění a uklidnění po konci zátěže. Také jsme hráli spoustu pohyb rozvíjejících her, běhali jsme, skákali jsme i jsme se plazili po zemi.

Čtenářský klub

Na úplném začátku jsme společně mluvili o tom, čím pro nás knihy jsou, co pro nás čtení znamená, jaké druhy knih máme podle žánru. Také jsme se dotkli toho, proč někdo nerad čte, proč je to pro někoho těžké. Navzájem jsme si doporučili, jaká je pro koho vhodná literatura. Shodli jsme se na tom, že nás musí bavit to, co čteme. Navzájem jsme si představili knížky, které máme rozečtené nebo budeme ve škole číst.

Společně jsme přečetli krátkou knihu Chameleon Leon. Je to příběh o odlišnostech, jak jsme každý jiný a jak je výhodné, že nejsme všichni stejní. Společně jsme si příběh převyprávěli a mluvili o této tématice.

Škola Můj Projekt – základní škola Praha, s. r. o. 

Chomutovická 1443/4

149 00 Praha 4

+420 608 948 311

skola@smp-jm.cz

Kontakt do družiny: +420 602 255 727

IČ: 24736490

IZO: 181033518

ID datové schránky: z5fud8i

Zásady ochrany osobních údajů

Žádost subjektu údajů

 

KURZY PRO VEŘEJNOST

  • Facebook - White Circle

© 2014–2020