Zpráva z výuky za říjen - 2019

V říjnu se nám prolínala dvě velká a různorodá témata. Jedním bylo téma „Každý jsme jiný“ a druhým „vyjmenovaná slova“.


ITB

Hlavní říjnové téma bylo „Každý jsme jiný“. Zaměřili jsme se na problematiku respektu a tolerance. Začali jsme tím, že se každý zamýšlel sám nad sebou, v čem je dobrý a silný, kde potřebuje pomoc a od koho. Pak jsme naopak mluvili o tom, komu můžeme pomáhat my a jakým způsobem. Rozvinula se debata nad tématy odlišnost, handicap, rodina, domov a zdraví. Zamýšleli jsme se nad tím, jak se asi cítí postižení lidé nebo děti bez domova, zda je bohatství materiální nebo duchovní hodnota.


Mluvili jsme také o tom, co je pro každého z nás důležité a jak máme některé priority rozdílné. Zaměřili jsme se na pocit štěstí a přemýšleli jsme, které situace nás dělají šťastné, a které nás naopak bezpečně rozzlobí. Povídali jsme si o tom, co můžeme v takových situacích pro sebe udělat, aby nám bylo lépe a co můžeme udělat pro někoho jiného, aby se cítil lépe.

Otevřeli jsme i velké téma vyjmenovaných slov, která nás budou provázet (nejen) celou třetí třídou.

Seznámili jsme se s pravidlem tvoření slov. Zjistili jsme, že přikládáním předpon a přípon ke kořenu slova, vznikají slova příbuzná. Tvořili jsme rodiny slov, která jsou spolu příbuzná a vyhledávali jejich společný kořen.


Řady vyjmenovaných slov jsme začali řadou po F, tedy slovem fyzika. Vytvořili jsme k němu slova příbuzná a vysvětlili si princip používání slov vyjmenovaných. Tedy psaní „Y“ ve vyjmenovaných slovech a ve všech jejich slovech příbuzných.

Další řadu, kterou jsme začali, jsou vyjmenovaná slova po Z.

Z krabiček od sirek jsme si vytvořili „šuplíčkovník“ na vyjmenovaná slova. Do každého šuplíku si vytvoříme jednu řadu vyjmenovaných slov, se kterými budeme dále pracovat.


Projekty

V projektech jsme se zaměřili na správné vyplňování projektových plánů. Zejména jsme kladli důraz na poctivé vyplňování kritérií a popisu projektu.

Stanovili jsme pravidla pro práci ve skupinách. Kdo pracuje na projektu ve skupině, příští projekt bude dělat samostatně. Domluvili jsme se, že je důležité zkusit si obě varianty.


Snažili jsme se také posunout kvalitu prezentací. Nacvičujeme prezentaci z paměti jako vyprávění o projektu. Zlepšujeme mluvený projev – zřetelný, hlasitý, srozumitelný.

Pro větší přehlednost rozpracovaných a hotových projektů jsme ve třídě zavedli systém ukládání rozpracovaných projektů. Každý žák si sám vytvořil a vyzdobil papírovou kapsu na plán projektu. Kapsy jsme pak přehledně pověsili na zadní zeď třídy.


Matematika

V matematice jsme zahájili říjen vysvětlením pojmů čtvrtina, polovina a celek. Díky různým pohledům na toto téma a procvičování, si některé děti samy odvodily i pojem “osmina”.


Pokračovali jsme rýsování základních rovinných útvarů do čtvercové sítě, kde jsme využili pravítka a kružítka, které si děti donesly. Průběžně pokračujeme v procvičování různých prostředí matematiky Hejného z pracovního sešitu a učebnice.

Posledním tématem v říjnu bylo indické násobení. V tomto učivu děti zúročí znalosti násobilky a písemného sčítání. Dostávají tak zpětnou vazbu o tom, kde mají ještě prostor k procvičování těchto dílčích postupů. Na konci měsíce ve škole také proběhlo celodenní školení pro učitele na téma “Matematika názorně nejen pro žáky s dyskalkulií” s PaeDr. Renatou Wolfovou.


Angličtina

V anglickém jazyce byla naším hlavním tématem Rodina a přítomný čas prostý / průběhový a práce s ním. V tématu rodina jsme rozšířili slovní zásobu o slovíčka jako grandma, granpa, grandparents, grandchildren, daughter, son. Popisovali jsme, co jednotlivé postavy dělají právě teď - Grandma is reading a book, jaká věc jim patří - This is my grandma’s book, co chtějí dělat - My daughter wants to play the piano a popsat jak vypadají - My son has got fair curly hair.


Výtvarná výchova

Ve výtvarné výchově jsme se věnovali tématu míchání barev a symbolice barev.

Zkoušeli jsme míchat odstíny pomocí tří základních barev modré, červené a žluté. Trochu jsme se dotkli barevného spektra z pohledu fyziky, lomu světla a rozkladu světla.

Zamýšleli jsme se, jakou roli v našem životě barvy hrají a co pro nás znamenají. Mluvili jsme o tom, že každý má rád barvy jiné, každý je vnímá jinak, a to nás odlišuje. Shodli jsme se, že je nutná vzájemná tolerance a tím vzniká zajímavá pestrost, nejen barev, ale i názorů a pohledů na svět.


Den venku 

První den venku jsme si zkoušeli některé aktivity, které nám měly přiblížit život s handicapem. Nejprve jsme se pohybovali po zahradě se zavázanýma očima. Ve dvojicích jsme se prováděli po zahradě a zkoušeli si, jaké to je být nevidomý a být odkázán na pomoc druhého.

Dále jsme si vyzkoušeli např. sebeobsluhu jen jednou rukou, psaní ústy nebo nohou a principy Braillova písma atd.

Navštívili jsme představení Heidi, děvčátko z hor v Divadle Kampa. Příběh nás všechny velmi zasáhl a ještě jsme ho ve škole dlouze rozebírali.


Největší zážitek pro nás byla Neviditelná výstava v Novoměstské radnici. Seznámili jsme se velmi podrobně a na vlastní kůži se světem nevidomých. Uvědomili jsme si, jak jsou lidé s handicapem obdivuhodní a jak bychom si měli vážit svého zdraví a pečovat o něj.


Můj den

Na začátku Mého dne si vždy společně zhodnotíme uplynulý týden.

Po reflexi jsme se samostatně věnovali doplnění a dokončení povinných týdenních výstupů. Jednalo se zejména o práci na portfoliích.

Vzhledem k tomu, že se blížily triády, v Mém dni jsme se zaměřili na přípravu prezentace vlastní práce. Stanovili jsme si scénář, jak by taková prezentace mohla probíhat. Ujasnili jsme si, kdo má na triádách jakou roli a jaký je jejich cíl.

Příprava na triády a práce na portfoliích byla opravdu pečlivá a poctivá.


Hudební výchova

Děti se během října podrobněji seznamovaly s naším ročním tématem - noty. Velmi oblíbená byla s dětmi hra kompot a také zpěv písniček - Neopouštěj, Hlupáku, najdu a Kdybys byla vlaštovkou. Písničky jsme společně rytmizovali a některé děti nás doprovodily na flétnu.


Čtenářský klub

Po zhlédnutí divadelního představení Heidi, děvčátko z hor, jsme ještě s příběhem pracovali ve škole. Zkusili jsme děj převyprávět a stručně zapsat do pracovního listu. Zopakovali jsme si, jaké postavy v příběhu vystupovali a jaká prostředí se střídala. Snažili jsme se vytáhnou z děje podstatné informace a zamýšleli jsme se nad posláním příběhu.

Shodli jsme se, že je nezbytné, abychom se rozvíjeli ve čtenářství, více četli a více pracovali s přečteným textem. Důležité pro nás je porozumění přečteného textu a jeho interpretace.

Domluvili jsme se na společné četbě, tedy na čtení jedné knihy, kterou budou mít k dispozici všichni. Po dlouhém výběru jsme se shodli a rozhodli pro Mikulášovy patálie.

Začali jsme knihu číst a zaznamenávat stručně její děj. Založili jsme si sešit, do kterého píšeme po každé přečtené stránce minimálně dvěma větami, o čem jsme četli. Zatím jsme s knihou takto pracovali ve škole, později se četba i zápis ze čtení přesune domů. Trénujeme takto nejen čtení a porozumění textu, ale i psaní psacího písma.Tělesná výchova

V tomto měsíci jsme se snažili zvědomit názvosloví a signály pro lepší a rychlejší komunikaci. Děti se učily řadu rozcvičovacích a zahřívacích cviků. Poznávaly kdy při sportu je nutné tělo zahřát, kdy rozcvičit, kdy uvolnit.Hráli jsme spoustu pohybových her, kterými děti zlepšovaly své pohybové schopnosti a dovednosti jako je odraz, reakce, rychlost, síla, obratnost.

Škola Můj Projekt – základní škola Praha, s. r. o. 

Chomutovická 1443/4

149 00 Praha 4

+420 608 948 311

skola@smp-jm.cz

Kontakt do družiny: +420 602 255 727

IČ: 24736490

IZO: 181033518

ID datové schránky: z5fud8i

Zásady ochrany osobních údajů

Žádost subjektu údajů

 

KURZY PRO VEŘEJNOST

  • Facebook - White Circle

© 2014–2020